2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสำนึกในถิ่นที่ในย่านการค้าเก่าเมืองอุบลราชธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 พฤศจิกายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 16854489 
     ปีที่ 14 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 41-58 
     บทคัดย่อ แนวคิด “สำนึกในถิ่นที่” เป็นแนวคิดที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ของคนกับถิ่น ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความซับซ้อนและคลุมเครือ เป็นประเด็นที่นำมาอภิปรายกันมากกว่าทศวรรษ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมหลักการและแนวคิดสำนึกในถิ่นที่ของนักวิชาการในหลายสาขา ทั้งจากเอกสาร หนังสือและงานวิจัย โดยจากการศึกษาแนวคิดดังกล่าวพบว่า “ถิ่น”และ “คน”คือองค์ประกอบหลักของสำนึกในถิ่นที่ สะท้อนถึงอัตลักษณ์ซึ่งกันและกัน นำไป สู่การดูแลรักษาคุณภาพของสภาพแวดล้อมและคนที่ดำรงอยู่ในถิ่น การรับรู้สำนึกสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่แรกเข้าไปสัมผัสจนถึงระดับของการที่คนรู้สึกหลอมรวมไปกับถิ่น อีกทั้งบทความนี้ได้แสดงการคาดการณ์ทางปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดสำนึกในถิ่นที่ของคนในและคนนอกกับพื้นที่ 4 แห่งในย่านการค้าเก่าเมืองอุบลราชธานี ซึ่งปัจจัยที่เกิดขึ้นมีระยะ เวลาของการอยู่ในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญถึงการเชื่อมต่อกับถิ่น โดยคนในมีการดำรงอยู่แบบสถานการณ์เชิงลึก สะสมซ้อน ทับความรู้ ประสบการณ์กับกิจกรรมในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ในส่วนคนนอกที่อาจไม่เคยเข้ามาหรือเคยมาสัมพันธ์กับพื้นที่ในช่วงเวลาไม่นาน สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับถิ่นได้ด้วยปัจจัยทางประสบการณ์ ความทรงจำในอดีตทั้งทาง ตรงและทางอ้อมกับองค์ประกอบภายในถิ่น ซึ่งตัวแปรทางปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้เกิดสำนึกในถิ่นที่ได้ แต่ยังคงรู้สึกแปลกแยกหรือเหินห่างกับถิ่นซึ่งแตกต่างจากคนใน การนำไปใช้ตั้งข้อสังเกตนี้เพื่อเข้าใจหลักการและแนวคิดเบื้องต้น สามารถนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาเชิงลึกให้เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์ทางความสัมพันธ์ของคนกับถิ่นต่อไป 
     คำสำคัญ ถิ่น ,แนวคิดสำนึกในถิ่นที่ ,ย่านการค้าเก่าเมืองอุบลราชธานี 
ผู้เขียน
557200001-3 นาย ดนัย นิลสกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0