2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Comparison of CXCL9 Polymorphism between Pulmonary Tuberculosis Patients and Healthy Controls in Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 กรกฎาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Srinagarind Medical Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of medicine, Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 30 
     ฉบับที่
     เดือน September-October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 432-438 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ CXCL9, Northeast Thailand, Single nucleotide polymorphisms, Susceptibility, Tuberculosis 
ผู้เขียน
565070008-8 นาย ดิษฐวัฒน์ หนองหารพิทักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0