2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 565070008-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ดิษฐวัฒน์ หนองหารพิทักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. DITTHAWAT NONGHANPHITHAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยที่มีผลต่อความไวในการติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิส จากผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค และบุคลากรทางการแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Susceptible factors for Mycobacterium tuberculosis infection among tuberculosis close contacts and health care workers in northeast Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 ธันวาคม 2557 คำสั่งที่ 2030/2557 ลว 21 พ.ย.57
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 ธันวาคม 2558 คำสั่งที่ 2035/2558 ลว. 25 พ.ย.2558
F แจ้งผลสอบ 14 ธันวาคม 2558 สอบผ่าน ไม่มีแก้ไข ผลสอบ คือ Exellent
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 21 ธันวาคม 2558
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 4 มกราคม 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 4 มกราคม 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี คำสั่งที่ 1011/2557 ลว 12 มิ.ย.57
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วิเศษ นามวาท คำสั่งที่ 606/2558 ลว. 10 เม.ย.58
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Comparison of CXCL9 Polymorphism between Pulmonary Tuberculosis Patients and Healthy Controls in Northeast Thailand 
ชื่อวารสาร Srinagarind Medical Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of medicine, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 July 2015 
ปีที่ 30  ฉบับที่
เดือน September-October  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 432-438  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ