2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Animal Species Identification through High Resolution Melting Real time PCR (HRM) of the 1 Mitochondrial 16S rRNA Gene 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 ตุลาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Annals of Animal Science 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร DE GRUYTER 
     ISBN/ISSN 2300-8733 
     ปีที่  
     ฉบับที่ in press 
     เดือน 12
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Animal species identification has received growing attention, regarding genetic 19 diversity and food traceability. The objective of this study is to apply a universal primer of 20 part of the mitochondrial 16S rRNA gene analysis using the PCR-RFLP and HRM methods 21 for identification of species origin in cattle, chicken, horse, sheep, pig, buffalo, and goat. PCR 22 product size was 512bp. The PCR product of 16S rRNA was digested with two restriction 23 enzymes (BclI and MseI); sufficient to easily generate analyzable species-specific restriction 24 profiles that could distinguish the unambiguity of all targeted species. The HRM method 25 2 successfully identified all species by shape of meting temperature, and proved to be of higher 26 resolution, and a more cost effective, alternative method compared with other identification 27 techniques. 
     คำสำคัญ 16S rRNAgene, HRM, PCR-RFLP, Species Identification 
ผู้เขียน
547030012-3 น.ส. พิชญานิภา กล่อมทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0