2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Corpora Lutea Growth and Development in Thai-native Goats Throughout the Estrous Cycle 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 กันยายน 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences (CMUJ of Nat.Sci.)  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2012 
     ฉบับที่ 11 
     เดือน กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 455-459 
     บทคัดย่อ This study was conducted to determine the growth and development of corpora lutea (CL) in Thai-native goats throughout the estrous cycle. Non pregnant Thai-native goats (n=12), 8 months of age were randomly assigned for estrous synchronization and superovulation protocols (progesterone 14 days+PMSG vs. progesterone 14 days+FSH). After progesterone removal, goats underwent laparotomy to determine number of CL post ovulation at 24, 48, 72 and 96 h. Blood sample were taken for progesterone concentration throughout the estrous cycle. Number of CL in goats receiving the protocols were not significantly different at times after ovulation (P>0.05) except for at 24 h (P=0.04). Concentration of plasma progesterone (P4) were not significantly different among goats difference in CL numbers (1, 2 and 3), with the concentration of 6.36, 5.45 and 5.72 ng/ml respectively. Plasma P4 concentrations of goats were low (<1 ng/ml) during the first 5 days of the estrous cycle, but significantly increased by day 7 (2.05 ng/ml), due to the presence of the developing CL. By day 19, the P4 concentration was less than 1 ng/ ml due to the regression of CL. Goats underwent laparotomy to collect the ovary and CL using bilateral ovariectomy. Fresh weight of ovaries and CL were 841.8±164.47 and 311.75±63.59 mg, respectively. Percentages of ovarian weight represented by luteal and non-luteal tissues were 43.93 and 56.07%, respectively. The study was also indicated that estrous synchronization and superovulation protocols were not affected the number of CL. In addition, growth and development of CL gradually increased in early, but rapidly increased in mature or growing CL until day 13 or 14 due to the peak of P4 concentration. The regression of CL or luteolysis occurred between day 16 or 17 due to the secretion of PGF2α. 
     คำสำคัญ Corpora lutea, Growth and development, Thai-native goat 
ผู้เขียน
527030006-6 นาย จิรัฐติ ธรรมศิริ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
517030009-9 นาย ทศพล มูลมณี
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
567030010-9 น.ส. วิไลวรรณ ขันธุแสง
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
535030028-3 ว่าที่ ร.ต. ศรุติวงศ์ บุญคง
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0