2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 527030006-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จิรัฐติ ธรรมศิริ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JIRATTI THAMMASIRI
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แบบ 2(1)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 63/2556 ลงวันที่ 165 กรกฎาคม 2556) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การเจริญเติบโตการเสื่อมสลาย และหน้าที่ของคอร์ปัส ลูเทียมในแพะพื้นเมืองไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) GROWTH, REGRESSION AND FUNCTION OF CORPUS LUTEUM IN THAI-NATIVE GOATS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 มีนาคม 2555 สอบครั้งที่ 2
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 มีนาคม 2555 สอบผ่าน S
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 พฤศจิกายน 2558 คำสั่งที่ 662/2558 ลว 10/11/2558
F แจ้งผลสอบ 26 พฤศจิกายน 2558
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 25 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 29 มกราคม 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ คำสั่งที่ 071/2553 ลว 23/2/53
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พิสมัย ยืนยาว คำสั่งสอบที่ 077/2554 ลว 8/3/2554
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Expression of cumulus-oocyte complex genes and embryonic development in goats subjected to progestogen based estrus synchronization  
ชื่อวารสาร THERIOGENOLOGY 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN 0093-691X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 February 2016 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ การประเมินการเจริญเติบโตและการพัฒนาของคอร์ปัสลูเทียมแพะ โดยการวิเคราะห์โปรตีน ดีเอ็นเอ และ proliferating cell nuclear antigen (PCNA) 
ชื่อวารสาร Khon Kaen Agriculture Journal (แก่นเกษตร) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 January 2013 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ Corpora Lutea Growth and Development in Thai-native Goats Throughout the Estrous Cycle 
ชื่อวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences (CMUJ of Nat.Sci.)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 September 2012 
ปีที่ 2012  ฉบับที่ 11 
เดือน กันยายน  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 455-459  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4
ชื่อบทความ Assessment of caprine corpora lutea growth, progesterone concentration and eNOS expression: Effect of a compensatory gain model 
ชื่อวารสาร Domestic Animal Endocrinology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN 0739-7240  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 February 2016 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effect of Short-term and Long-term Synthetic Progesterone on Estrous Synchronization and Conception Rate in Thai-native Goat 
ชื่อวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences (CMUJ of Nat.Sci.)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Chaing Mai University 
ISBN/ISSN 1685-1994  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 September 2012 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน September  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 449-454  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้ Phosphate buffered saline สำหรับการเจือจางน้ำเชื้อสดของแพะพื้นเมืองไทย 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 มกราคม 2555 
ปีที่ 40  ฉบับที่ พิเศษ 
เดือน มกราคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า 37-41  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของชนิดโปรเจสเทอโรนสังเคราะห์ต่ออัตราการผสมติดในแพะพื้นเมืองไทยโดยวิธีผสมเทียมแบบกำหนดเวลา 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 มีนาคม 2555 
ปีที่ 40  ฉบับที่ พิเศษ 2 
เดือน มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า 239-242  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Development and regression of corpora lutea following single and double ovulation during estrous cycle in goats 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 สิงหาคม 2557 
ชื่อการประชุม 9th International Ruminant Reproduction Symposium (IRRS 2014) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 สิงหาคม 2557 ถึง 29 สิงหาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัย โอบิฮิโระ (Obihiro University) 
สถานที่จัดประชุม Hotel Nikko Northland Obihiro  จังหวัด/รัฐ Obihiro, Hokkaido, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 606  Proceeding Paper Editors/edition/publisher JL Juengel, A Miyamoto, C Price, LP Reynolds, MF Smith and R Webb 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ศึกษาดูงาน  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 22 August 2010  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 30 August 2010 
สถานที่ไป ประเทศใต้หวัน 
เมือง ประเทศใต้หวัน  ประเทศ ประเทศใต้หวัน 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ประชุมวิชาการ  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 25 August 2014  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 29 August 2014 
สถานที่ไป มหาวิทยาลัย โอบิฮิโระ (Obihiro University)  
เมือง Obihiro, Hokkaido, Japan   ประเทศ ญี่ปุ่น 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ทำวิจัย  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 15 October 2014  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 15 January 2015 
สถานที่ไป North Dakota State University (NDSU) 
เมือง Fargo, North Dakota   ประเทศ สหรัฐอเมริกา