2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Expression of cumulus-oocyte complex genes and embryonic development in goats subjected to progestogen based estrus synchronization  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 กุมภาพันธ์ 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร THERIOGENOLOGY 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN 0093-691X 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The objective was to investigate the effect of short term (7 days) and long term (14 days) progesterone based estrus synchronization on number of follicles, progesterone concentrations, cumulus oocyte complex gene expression, and embryonic development in goats. Nulliparous Thai native goats (n=45) were randomly assigned to one of two estrus synchronization treatments. Goats were treated with intravaginal sponges containing 60 mg medroxyprogesterone acetate (MAP; Synchrogest esponjas®, Spain) during 7 or 14 days (short-term or long-term protocol, respectively). Multiple follicular development was induced by intramuscularly injections of 300 IU equine chorionic gonadotropin (eCG) in both groups (1 day prior to sponge withdrawal). An ovariectomy was performed at 24 h after sponge removal to evaluate number of follicle and collect oocyte for in vitro fertilization (IVF). Oocyte quality (healthy or nonhealthy) was determined by morphology of cumulus oocyte complexes (COCs) before in vitro maturation (IVM). Recovery of COCs and total cellular RNA isolation were applied to determine apoptosis-related gene expression. After IVF, embryos were evaluated during the 8-day culture as numbers of cleaved oocyte, morula and blastocyst embryo. Total numbers of follicles and oocytes were similar for both treatments. Plasma progesterone concentrations were not different during MAP insertion period (P > 0.05). However, goats that received the short term protocol had a greater number of 4-6 mm follicle, healthy oocytes, cleaved oocytes and morula embryos than goats that received the long term protocol (P < 0.01). Additionally, the expression of B-cell lymphoma 2 (BCL-2) mRNA was greater (P < 0.05) in COCs derived from the 7 days MAP treated when compared to the 14 days MAP treated goats. These data highlight that the 7 day progestin-based treatment may contribute to quality of oocytes and embryonic development in goats. 
     คำสำคัญ Gene expression, synchronization of estrus, Progestogen, Oocyte quality, Goats 
ผู้เขียน
527030006-6 นาย จิรัฐติ ธรรมศิริ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
567030010-9 น.ส. วิไลวรรณ ขันธุแสง
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0