2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Assessment of caprine corpora lutea growth, progesterone concentration and eNOS expression: Effect of a compensatory gain model 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Domestic Animal Endocrinology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN 0739-7240 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The experiment was conducted to evaluate corpus luteum (CL) growth, progesterone (P4) concentration and endothelial nitric oxide synthase (eNOS) expression in nutrient stair-step fed goats. Female goats (n = 32) that exhibited at least two, normal, consecutive estrous cycles were randomly assigned to either the control or stair-step fed group. In the control group, goats were fed ad libitum (100% of nutrient requirement for goats). The goats in the stair-step group were fed 70% of the control consumption for the first 42 days and 130% for the later 42 days during four consecutive estrous cycles (84 days). Blood and luteal samples were collected on days 3, 8, 13, 18 of the estrous cycle to determine concentration of glucose, insulin, P4, luteal growth, and eNOS expression. Luteal growth was determined using fresh CL weight, DNA content, DNA and protein concentrations, and cell proliferation (labeling index of Ki67). During realimentation phase at 4 h, glucose and insulin concentrations were greater (P < 0.05) in stair-step fed goat than control goats. Fresh CL weight, DNA content, protein concentrations and labeling index of Ki67 on day 8 of the estrous cycle in the stair-step group were greater (P < 0.05) than that of the control group. Protein for eNOS was located in the capillaries of CL throughout of the estrous cycle in both groups. Greater serum P4 concentrations and eNOS protein (P < 0.05) were observed in the stair-step fed goats on day 3 (1.83 ng/mL and 6.79%) compared to the control goats (0.98 ng/mL and 6.02%), and on day 8 (5.15 ng/mL and 7.88%) compared to the control goats (4.54 ng/mL and 7.07%). These data demonstrate that luteal growth, progesterone concentration, and eNOS protein were partially affected by nutrient compensatory gain in goats. 
     คำสำคัญ luteal growth, progesterone, eNOS protein, restriction, realimentation, goats 
ผู้เขียน
527030006-6 นาย จิรัฐติ ธรรมศิริ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
567030010-9 น.ส. วิไลวรรณ ขันธุแสง
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
497030005-5 น.ส. กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
535030028-3 ว่าที่ ร.ต. ศรุติวงศ์ บุญคง
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0