2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของชนิดโปรเจสเทอโรนสังเคราะห์ต่ออัตราการผสมติดในแพะพื้นเมืองไทยโดยวิธีผสมเทียมแบบกำหนดเวลา 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 มีนาคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 40 
     ฉบับที่ พิเศษ 2 
     เดือน มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 239-242 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ โปรเจสเทอโรนสังเคราะห์ อัตราการผสมติด กำหนดเวลาการผสมเทียม แพะพื้นเมืองไทย 
ผู้เขียน
535030074-6 น.ส. วิไลวรรณ ขันธุแสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
517030009-9 นาย ทศพล มูลมณี
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
527030006-6 นาย จิรัฐติ ธรรมศิริ
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
535030028-3 ว่าที่ ร.ต. ศรุติวงศ์ บุญคง
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0