2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 535030074-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วิไลวรรณ ขันธุแสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss VILAIVAN KHANTHUSAENG
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การอนุรักษ์และขยายพันธุ์แพะพื้นเมืองไทยโดยวิธีการผสมเทียมแบบ Transcervical deep artificial insemination 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) PRESERVATION AND BREED PROPAGATION OF THAI-NATIVE GOAT USING TRANSCERVICAL DEEP ARTIFICIAL INSEMINATION TECHIQUE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 4 สิงหาคม 2554
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 3 พฤษภาคม 2555
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 พฤษภาคม 2555 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 กุมภาพันธ์ 2556
F แจ้งผลสอบ 18 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 7 พฤษภาคม 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ คำสั่ง กษ. ที่ 767/2553 ลว18/11/2553
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Effect of Short-term and Long-term Synthetic Progesterone on Estrous Synchronization and Conception Rate in Thai-native Goat 
ชื่อวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences (CMUJ of Nat.Sci.)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Chaing Mai University 
ISBN/ISSN 1685-1994  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 September 2012 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน September  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 449-454  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้ Phosphate buffered saline สำหรับการเจือจางน้ำเชื้อสดของแพะพื้นเมืองไทย 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 มกราคม 2555 
ปีที่ 40  ฉบับที่ พิเศษ 
เดือน มกราคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า 37-41  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ ผลของชนิดโปรเจสเทอโรนสังเคราะห์ต่ออัตราการผสมติดในแพะพื้นเมืองไทยโดยวิธีผสมเทียมแบบกำหนดเวลา 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 มีนาคม 2555 
ปีที่ 40  ฉบับที่ พิเศษ 2 
เดือน มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า 239-242  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ