2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of Short-term and Long-term Synthetic Progesterone on Estrous Synchronization and Conception Rate in Thai-native Goat 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กันยายน 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences (CMUJ of Nat.Sci.)  
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Chaing Mai University 
     ISBN/ISSN 1685-1994 
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 449-454 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Conception rate, Estrous synchronization, Synthetic progesterone, Thai-native goat 
ผู้เขียน
535030074-6 น.ส. วิไลวรรณ ขันธุแสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
517030009-9 นาย ทศพล มูลมณี
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
527030006-6 นาย จิรัฐติ ธรรมศิริ
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
535030028-3 ว่าที่ ร.ต. ศรุติวงศ์ บุญคง
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0