2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้ Phosphate buffered saline สำหรับการเจือจางน้ำเชื้อสดของแพะพื้นเมืองไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 มกราคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 40 
     ฉบับที่ พิเศษ 
     เดือน มกราคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 37-41 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ คุณภาพน้ำเชื้อ การเจือจางน้ำเชื้อ น้ำเชื้อสด แพะพื้นเมืองไทย 
ผู้เขียน
535030074-6 น.ส. วิไลวรรณ ขันธุแสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
517030009-9 นาย ทศพล มูลมณี
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
527030006-6 นาย จิรัฐติ ธรรมศิริ
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
535030028-3 ว่าที่ ร.ต. ศรุติวงศ์ บุญคง
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0