2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Cellulase enzyme production from agricultural waste by Acinetobacter sp. KKU44 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 พฤษภาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th KKU InternationalEngineering Conference 2014 (KKU-IENC 2014) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Engineering KhonKaen University  
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel  
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2557 
     ถึง 29 มีนาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 170 
     Editors/edition/publisher Sujin Bureerat 
     บทคัดย่อ Due to a high ethanol demand, the approach for effective ethanol production is important and has been developed rapidly worldwide. Several agricultural wastes are highly abundant in celluloses and the effective cellulase enzymes do exist widely among microorganisms. Accordingly, the cellulose degradation using microbial cellulase to produce a low-cost substrate for ethanol production has attracted more attention. In this study, the cellulase producing bacterial strain has been isolated from rich straw and identified by 16S rDNA sequence analysis as Acinetobacter sp. KKU44. This strain is able to grow and exhibit the cellulase activity. The optimal temperature for its growth and cellulase production is 37 °C. The optimal temperature of bacterial cellulase activity is 60 °C. The cellulase enzyme from Acinetobacter sp. KKU44 is heat-tolerant enzyme. The bacterial culture of 36 h. showed highest cellulase activity at 120 U/mL when grown in LB medium containing 2% (w/v). The capability of Acinetobacter sp. KKU44 to grow in cellulosic agricultural wastes as a sole carbon source and exhibiting the high cellulase activity at high temperature suggested that this strain could be potentially developed further as a cellulose degrading strain for a production of low-cost substrate used in ethanol production. 
ผู้เขียน
545020267-2 นาย ณัฏฐ์ ภู่ไหม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0