2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ CIRCULATING CD64/CD163 MONOCYTE RATIO CORRELATING WITH TUMOR M2 MACROPHAGE DENSITY IN HPV ASSOCIATED CERVICAL LESION SEVERITY. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 30th International Papillomavirus Conference & Clinical Workshop (HPV 2015) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Papillomavirus Society 
     สถานที่จัดประชุม CCL - Centro de Congressos de Lisboa 
     จังหวัด/รัฐ Lisbon, Portugal 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 กันยายน 2558 
     ถึง 21 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2015 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ HPV15-0274 
     Editors/edition/publisher International Papillomavirus Society 
     บทคัดย่อ Introduction:. Macrophage can differentiate into M1 - or M2-macrophage depending on microenvironment. The M2 suppresses inflammation and supports tumor growth. Infiltrating macrophages were gradually increased corresponding to severity of cervical lesions infected with high-risk human papillomavirus (HR-HPV). Changing of peripheral monocyte subpopulation according to infiltrating M2 density may predict severity of HPV associated cervical lesions. Objectives: To investigate circulating monocyte subpopulation, HPV infection and tissue infiltrating M2 in women with normal cytology, no squamous intraepithelial lesion (No-SIL), low-grade SIL (LSIL), high-grade SIL (HSIL) and cervical cancer. Methods: Heparinized bloods were analyzed for monocyte subpopulation by flow cytometry. Formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) cervical tissues were used for HPV detection by GP5+/6+ PCR and E6/E7 mRNA in situ hybridization. Tissue-infiltrating CD163+ M2 were determined by immunohistochemistry. CD163 and Arginase I gene expression in fresh cervical tissues were performed by real-time PCR. Results: Elevation of CD16+ monocytes was found in women with cervical lesions and inflammation. Interestingly, CD64+ monocytes were significantly elevated only in HSIL and cervical cancer groups. Amount of CD163+ and IL10+ monocytes in each group showed no significant difference, however, CD163+ monocytes gradually decreased in higher grades of cervical lesions. Infiltrating CD163+ M2 mainly found in stroma/peritumor areas corresponded to CD163 and Arginase I gene expression and significantly increased (>score II) according to HPV infection and cervical lesion severity. Ratio of circulating CD64+/CD163+ monocytes showed a correlation with the CD163+ M2 infiltration. Conclusions: The circulating CD64+/CD163+ monocyte ratio may be a predictor of M2 infiltration and HR-HPV associated cervical cancer progression. 
ผู้เขียน
517070025-7 นาย ปิยะวุฒิ แสวงผล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล The HPV 2015 Travel Scholaship award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล International Papillomavirus Society 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 19 กันยายน 2558 
แนบไฟล์
Citation 0