2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of scholarship for nurses training on retention in their hometown: results from Thai Nurse Cohort Study. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The National and International Graduate Research Conference 2016. 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate school, KHON KAEN University. 
     สถานที่จัดประชุม Pote Sarasin Building , Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 มกราคม 2559 
     ถึง 15 มกราคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 228 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Background: To alleviating nursing shortage in rural areas, Thailand has implemented scholarships consisting tuition fee and allowance where graduates are required to work in designated areas which is usually their home town. To date, little is known about the effectiveness of scholarship programs in the nursing maldistribution. The objectives of this study were to estimate rate of emigration of registered nurses (RNs) from their hometowns after posting and to determine effects of the scholarship program on emigration. Methods: This study used 2009 base line data of the Thai Nurse Cohort, a nationally representative sample of 18,756 RNs. The primary outcome is emigration rate of nurses who received a scholarship. The rate of emigration assumed a Poisson distribution. The nominator is the nurses who left their hometowns after posting while the denominator is the total person years of nurse posted in their hometowns. Effect of the scholarship programs was quantified by using multiple cox regression. Results: Of 18,756 RNs, 8354 who had never been posted in their hometowns were excluded. Of the remaining 10,077 RNs, 97.6% were female, with a mean age of 44.3±9.4 years. Of these, 8188 RNs received the scholarships during their training. The overall rate of emigration from their hometowns after posting was 1.0 per 100 person-years (95%CI: 0.97 to 1.06). RNs who received or not received the scholarships had an equal chance to emigrate (hazard ratio = 1.00; 95%CI: 0.86 to 1.14, p = 0.880). RNs who had taken post-graduate study leave were 68% less likely to emigrate than those who had not (hazard ratio = 0.32; 95%CI: 0.28 to 0.36, p < 0.001). Conclusions: Once nurses started their career at their hometown, they are unlikely to emigrate irrespective of receiving scholarship. The low emigration rate of one out of a hundred person-year indicates that scholarship program has a positive impact on retention of nurses in their hometowns. Provision of post graduate study leave opportunities may further improve nursing retention. KeyWords: Nurse turnover, Retention, Migration, Scholarship, Health service maldistribution.  
ผู้เขียน
535110189-3 นาย ภาณุวัฒน์ ประทุมขำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Good oral presentation in Master Level 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Graduate school, Khon kaen University 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 15 มกราคม 2559 
แนบไฟล์
Citation 0