2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 535110189-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภาณุวัฒน์ ประทุมขำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PANUWAT PRATHUMKAM
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวสถิติ แผน ก แบบ ก2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 42/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของการได้รับทุนการศึกษาของพยาบาลต่อการคงอยู่ในภูมิลำเนา 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EFFECT OF SCHOLARSHIP FOR NURSES TRAINING ON RETENTION IN THEIR HOMETOWN: RESULTS FROM THAI NURSE COHORT STUDY. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 มกราคม 2558
D อนุมัติเค้าโครง 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ ศธ 0514.11.1/778
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 เมษายน 2558
F แจ้งผลสอบ 28 เมษายน 2558 ที่ ศธ 0514.11.1/1987
F รับรองการแก้ไข ที่ศธ.0514.11.1/2200
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 22 พฤษภาคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D ไม่พบสารบัญตาราง
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 294/2554 ลว.22/6/2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Effect of scholarship for nurses training on retention in their hometown: results from Thai Nurse Cohort Study. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2559 
ชื่อการประชุม The National and International Graduate Research Conference 2016. 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มกราคม 2559 ถึง 15 มกราคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate school, KHON KAEN University. 
สถานที่จัดประชุม Pote Sarasin Building , Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 228  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ได้รับรางวัล Good oral presentation in Master Level  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Graduate school, Khon kaen University