2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Standardized Karyotype and Idiogram of Hog Deer (Cervus porcinus) by Conventioanal Staining Technique  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 พฤศจิกายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
     จังหวัด/รัฐ อุดรธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 พฤศจิกายน 2556 
     ถึง 2 พฤศจิกายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 132 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565020109-2 น.ส. หทัยภัทร คงเจริญสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0