2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 565020109-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. หทัยภัทร คงเจริญสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss HATHAIPAT KHONGCHAROENSUK
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) พันธุศาสตร์เซลล์ของกวางดาว (Axis axis) เนื้อทราย (Cervus porcinus) และสัตว์ลูกผสม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) CYTOGENETICS OF CHITAL DEER (Axis axis), HOG DEER (Cervus porcinus) AND THEIR F1 HYBRID 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 26 สิงหาคม 2558
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 พฤศจิกายน 2558 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1080/2558 ลว 5 พ.ย. 2558
F แจ้งผลสอบ 30 พฤศจิกายน 2558 EXCELLENT
F รับรองการแก้ไข 15 ธันวาคม 2558
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 3 กุมภาพันธ์ 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 625/2557 ลว 29 ส.ค. 2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Standardized Karyotype and Idiogram of Hog Deer (Cervus porcinus) by Conventioanal Staining Technique  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 พฤศจิกายน 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 2 พฤศจิกายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัด/รัฐ อุดรธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 132  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper