2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2756   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Prof. Dr. Alongklod Tanomtong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627020042-8  น.ส. สุดารัตน์ เคนสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 823/2562 ลว 3 ต.ค. 2562  
627020037-1  น.ส. บุญญาดา มิ่งขวัญ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 822/2562 ลว 3 ต.ค. 2562  
645020047-6  น.ส. นฤมล เคนทะชาลี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 740/2564 ลงวันที่ 14 ธ.ค 2564  
645020026-4  นาย ปวีณ ปิยะตระกูลชัย  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 753/2564 ลว 20 ธ.ค. 2564  
625020097-9  นาย ทินกฤต เหมือยพรม  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 651/2564 ลว 26 ตุลาคม 2564  
617020018-4  น.ส. ณัฐสุดา ดรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 292/2562 ลว 23 เมษยน 2562  
617020017-6  น.ส. เขมิกา ศรีเบ็ญจา  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาสาสตร์ ที่ 462/2562 ลว 21 มิ.ย. 2562  
617020007-9  น.ส. พิชญา บัวศรียอด  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 839/2561 ลว 21 กันยายน 2561  
617020005-3  นาย ณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 819/2562 ลว 3 ต.ค. 2562  
605020101-2  น.ส. สุริยาพร ศรจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 200/2563 ลว 19 มี.ค. 2563  
637020003-9  นาย สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 523/2563 ลว 10 สิงหาคม 2563  
รวมทั้งหมด 11 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607020044-2  นาง ทิฐิมา ภาคภูมิ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคระวิทยาศาสตรั้ 358/2562 ลว 21 พฤษภาคม 2562  
607020028-0  ว่าที่ ร.ต. ภัทรวิทย์ ปรุงเรณู  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคระวิทยาศาสตรั้ 359/2562 ลว 21 พฤษภาคม 2562  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   13   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ แคริโอไทป์ของตุ๊กแกป่าไทรโยค (Cyrtodactylus saiyok Panitvong et al., 2014) Karyotype of the Sai Yok Bent-toed Gecko, Cyrtodactylus saiyok Panitvong et al., 2014 (Reptilia, Gekkonidae) 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN 1686-9664  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 กรกฎาคม 2561 
ปีที่ 14  ฉบับที่ พิเศษ 
เดือน กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 655  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Cytogenetic study of the Bent-toed Gecko (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand; I: Chromosomal classical features and NORs characterization of Cyrtodactylus kunyai and C. interdigitalis 
ชื่อวารสาร caryologia 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Taylor and Francis 
ISBN/ISSN 00087114  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 July 2018 
ปีที่ 84  ฉบับที่
เดือน september  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การตรวจสอบวิธีการสกัด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบรากปลาไหลเผือกใหญ่ Investigation of Extraction Methods, Antioxidant and Antibacterial Activities of Crude Extracts of Eurycoma longifolia (Pla Lai Phueak Yai) Root 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์คชสาส์น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 กรกฎาคม 2563 
ปีที่ 42  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า 40-57  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Genomic Organization of Repetitive DNA Elements and Extensive Karyotype Diversity of Silurid Catfishes (Teleostei: Siluriformes): A Comparative Cytogenetic Approach 
ชื่อวารสาร International Journal of Molecular Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI Publishing St. Alban-Anlage 66, CH-4052 Basel, Switzerland 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 July 2019 
ปีที่ 20  ฉบับที่ 14 
เดือน July  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 3545  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A comparative chromosome study on five Minnow fishes (Cyprinidae, Cypriniformes) in Thailand 
ชื่อวารสาร Caryologia 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Cytology, Cytosystematics and Cytogenetics. Firenze University Press. University of Florence, Italy 
ISBN/ISSN ISSN 0008-7114 (print) | ISSN 2165-5391 (online) | DOI: 10.36253/caryologia-1017  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 February 2021 
ปีที่ 74  ฉบับที่
เดือน February  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 89-96  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Standardized Karyotype and Idiogram of Hog Deer (Cervus porcinus) by Conventioanal Staining Technique  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 พฤศจิกายน 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 2 พฤศจิกายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัด/รัฐ อุดรธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 132  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 กรกฎาคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 "พันธุศาสตร์และจีโนมิกส์: จากการศึกษาระดับโมเลกุลสู่การประยุกต์" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 กรกฎาคม 2558 ถึง 17 กรกฎาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 254-259  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper