2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แคริโอไทป์ของตุ๊กแกป่าไทรโยค (Cyrtodactylus saiyok Panitvong et al., 2014) Karyotype of the Sai Yok Bent-toed Gecko, Cyrtodactylus saiyok Panitvong et al., 2014 (Reptilia, Gekkonidae) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN 1686-9664 
     ปีที่ 14 
     ฉบับที่ พิเศษ 
     เดือน กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 655 
     บทคัดย่อ ตุ๊กแกป่าไทรโยค (Cyrtodactylus saiyok) เป็นตุ๊กแกป่าขนาดเล็กมีลักษณะจำเพาะโดยมีนิ้วเท้าโค้งงอและเล็บที่แหลมยาว เท้าไม่มีปุ่มดูด อาศัยอยู่ตามโคนต้นไม้ ซอกหิน และโขดหินบนภูเขา พบแพร่กระจายเฉพาะในภาคตะวันตกของประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์แคริโอไทป์ของตุ๊กแกป่าไทรโยค เก็บตัวอย่างจากพื้นที่เขากระแจะ ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เตรียมโครโมโซมโดยใช้เซลล์จากไขกระดูกและอัณฑะในเพศผู้ ย้อมสีโครโมโซมด้วยสีจิมซ่าและย้อมแถบสีแบบนอร์ จำนวนโครโมโซมดิพลอยด์ (2n) ของตุ๊กแกป่าไทรโยคเท่ากับ 42 มีจำนวนโครโมโซมพื้นฐาน (NF) เท่ากับ 42 แคริโอไทป์ประกอบด้วยโครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกทั้งหมด มีสูตรแคริโอไทป์ ดังนี้ 2n (42) = Lt22 + Mt10 + St10 ตรวจไม่พบโครโมโซมเพศ พบตำแหน่งนอร์บริเวณปลายแขนข้างยาวบนโครโมโซมคู่ที่ 15 การศึกษาในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อด้านการอนุรักษ์ การศึกษาวิวัฒนาการของโครโมโซมรวมถึงเป็นข้อมูลพื้นฐานทางด้านพันธุศาสตร์ของสัตว์กลุ่มตุ๊กแกป่า  
     คำสำคัญ ตุ๊กแกป่าไทรโยค, โครโมโซม, แคริโอไทป์ 
ผู้เขียน
597020057-2 นาย วีระ ทองเนตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0