2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597020057-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วีระ ทองเนตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WEERA THONGNETR
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของตุ๊กแกป่า 8 ชนิด ในสกุลไซโทแด็กทิลลัสของประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) CYTOGENETICS OF EIGHT SPECIES OF CURVE TOED GECKOS (GENUS CYRTODACTYLUS) FROM THAILAND 
รายละเอียด คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 300/2561 ลว 29 มีนาคม 2561 แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรี อิสระ ปะทะวัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 พฤศจิกายน 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 888/2560 ลว 31 ต.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 พฤศจิกายน 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 340/2561 ลว 18 เม.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 4 มิถุนายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 มีนาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 97/2562 ลว 13 ก.พ. 2562
F แจ้งผลสอบ 6 มีนาคม 2562 GOOD
F รับรองการแก้ไข 2 เมษายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 พฤษภาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 881/2559 ลว 18 ต.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ แคริโอไทป์ของตุ๊กแกป่าไทรโยค (Cyrtodactylus saiyok Panitvong et al., 2014) Karyotype of the Sai Yok Bent-toed Gecko, Cyrtodactylus saiyok Panitvong et al., 2014 (Reptilia, Gekkonidae) 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN 1686-9664  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 กรกฎาคม 2561 
ปีที่ 14  ฉบับที่ พิเศษ 
เดือน กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 655  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Cytogenetic study of the Bent-toed Gecko (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand; I: Chromosomal classical features and NORs characterization of Cyrtodactylus kunyai and C. interdigitalis 
ชื่อวารสาร caryologia 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Taylor and Francis 
ISBN/ISSN 00087114  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 July 2018 
ปีที่ 84  ฉบับที่
เดือน september  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ