2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Cytogenetic study of the Bent-toed Gecko (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand; I: Chromosomal classical features and NORs characterization of Cyrtodactylus kunyai and C. interdigitalis 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร caryologia 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Taylor and Francis 
     ISBN/ISSN 00087114 
     ปีที่ 84 
     ฉบับที่
     เดือน september
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This study analysed the karyotype of Cyrtodactylus kunyai and C. interdigitalis from Loei Province in Northeastern Thailand. The metaphase and meiotic chromosome preparations were obtained by squash technique from bone marrow and testes, respectively. The chromosomes were stained by Giemsa staining and Ag-NOR banding techniques. The results showed diploid chromosomes (2n) of 40 for C. kunyai and 42 for C. interdigitalis. The autosome types of metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric chromosomes were 8-4-0-28 and 4-2-4-32, respectively. The Ag-NORs banding technique provides the pair of nucleolar organizer regions (NORs) of both two species at telomeric region of the long arm of the pair 12, metacentric type in C. kunyai and telocentric type in C. interdigitalis. There are no sex differences in karyotypes between males and females of both two species. We found that during metaphase I on meiosis of C. kunyai and C. interdigitalis, the homologous chromosomes showed synapsis of 20 and 21 bivalents, respectively. Moreover, the meiotic phase on prophase II exhibited 20 and 21 haploid chromosomes (n) as respective diploid species. Their karyotype formulas is as follows: C. kunyai (2n = 40): Lm2 + Lsm4 + Lt4 + Mt6 + Sm6 + St18, and C. interdigitalis (2n = 42): La4 + Lt14 +Mt2 + Sm4 + Ssm2 + St16. 
     คำสำคัญ Cyrtodactylus; Cyrtodactylus kunyai; Cyrtodactylus interdigitalis; Karyotype stasis 
ผู้เขียน
597020057-2 นาย วีระ ทองเนตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0