2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 กรกฎาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 "พันธุศาสตร์และจีโนมิกส์: จากการศึกษาระดับโมเลกุลสู่การประยุกต์" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 กรกฎาคม 2558 
     ถึง 17 กรกฎาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 254-259 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) จากจังหวัดมหาสารคาม ใช้ตัวอย่างเพศผู้และเพศเมียอย่างละ 5 ตัว โดยเตรียมโครโมโซมโดยวิธีทางตรงจากเนื้อเยื่อไต ย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดาและแถบสีแบบนอร์ ผลการศึกษาพบว่าจำนวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 56 แท่ง จำนวนโครโมโซมพื้นฐาน (NF) เท่ากับ 98 ทั้งในเพศผู้และเพศเมีย พบโครโมโซมเพศเป็นระบบ ZW โดยโครโมโซม Z เป็นชนิดซับเมทาเซนทริก และโครโมโซม W เป็นชนิดเมทาเซนทริก โครโมโซมเครื่องหมายที่มีตำแหน่งของนอร์พบจำนวน 1 คู่ ชนิดอะโครเซนทริก สูตรแคริโอไทป์ประกอบด้วยโครโมโซมร่างกายชนิดเมทาเซนทริก-ซับเมทาเซนทริก-อะโครเซนทริก-และเทโลเซนทริกเท่ากับ 22m + 10sm + 8a + 14t + ZW 
ผู้เขียน
575020132-8 น.ส. สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0