2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575020132-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUKHONTHIP DITCHAROEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาดุกสกุล Clarias 4 ชนิด ในประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) CYTOGENETICS OF FOUR CATFISHES OF THE GENUS CLARIAS IN THAILAND 
รายละเอียด พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาวงศ์ปลาดุก (Family Clariidae) 4 ชนิด ในประเทศไทย/ 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 4 พฤษภาคม 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 กรกฎาคม 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 546/2559 ลว. 13 ก.ค. 2559
F แจ้งผลสอบ 26 กรกฎาคม 2559 EXCELLENT
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 26 กรกฎาคม 2559
F รับรองการแก้ไข 11 สิงหาคม 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 2 กันยายน 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 240/2559 ลว 18 มี.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วีระยุทธ สุภิวงค์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 296/2559 ลว 30 มี.ค.2559
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 กรกฎาคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 "พันธุศาสตร์และจีโนมิกส์: จากการศึกษาระดับโมเลกุลสู่การประยุกต์" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 กรกฎาคม 2558 ถึง 17 กรกฎาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 254-259  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper