2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การตรวจสอบวิธีการสกัด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบรากปลาไหลเผือกใหญ่ Investigation of Extraction Methods, Antioxidant and Antibacterial Activities of Crude Extracts of Eurycoma longifolia (Pla Lai Phueak Yai) Root 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 กรกฎาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์คชสาส์น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 42 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 40-57 
     บทคัดย่อ รากปลาไหลเผือกใหญ่เป็นแหล่งของสารพฤกษาเคมีที่มีคุณค่า มีสรรพคุณทางยารักษาโรค และใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีฤทธิ์อนุมูลอิสระ แบคทีเรีย และกระตุ้นทางเพศ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการสกัดรากปลาไหลเผือกใหญ่ที่เหมาะสม โดยตรวจสอบจากฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและแบคทีเรียของสารสกัดหยาบ ซึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้สกัดคือ (1) การใช้น้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 60 °ซ นาน 6 ชั่วโมง และ (2) การใช้เอธานอล 30 % ที่อุณหภูมิ 30 °ซ นาน 4 ชั่วโมง พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งสารอนุมูลอิสระ ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด เฉลี่ยเท่ากับ 71.22%, 0.302±0.004 mg vitamin C/g DM, 353.07±20.53 mg Gallic acid/g DM และ 72.27%, 0.3063±0.003 mg vitamin C/g DM, 330.40±16.00 mg Gallic acid/g DM สารสกัดหยาบจากวิธีที่ (2) สามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคพวก Escherichia coli, Listeria monocytogenes และ Samonella typhinurium ได้ และสามารถฆ่าแบคทีเรียก่อโรค 3 ชนิด คือ Bacillus cereus, Staphylococcus aureus และ Vibrio parahaemolyticus พบว่าความเข้มข้นของเอธานอล อุณหภูมิ และเวลาที่ใช้ในการสกัดสมุนไพรเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงและอิทธิพลร่วมต่อชนิดและปริมาณของสารพฤกษาเคมีในสารสกัดหยาบ มีผลต่อการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และแบคทีเรียได้แตกต่างกัน 
     คำสำคัญ สมุนไพร, ปลาไหลเผือกใหญ่, วิธีการสกัด, ต้านอนุมูลอิสระ, ต้านแบคทีเรีย 
ผู้เขียน
597020022-1 นาย สมคิด ชัยเพชร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0