2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Direct chromosomal preparation protocol from old world tarantulas (Araneae, Theraphosidae) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 ธันวาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Division of Research Facilitation and Dissemination, Mahasarakham University, Kham Riang, Kantharawichai, Maha Sarakham, Thailand 44150 
     ISBN/ISSN 2697-6110 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 8(2) 
     เดือน ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 111–118 
     บทคัดย่อ The Theraphosidae (Thorell, 1869) is the most prevalent family in the suborder Mygalomorpae, but little is known about their cytogenetics, nor have the chromosomes of old-world tarantulas been studied. This study aims to develop an efficient protocol for chromosomal tarantula preparation in which chromosomes are extracted directly from the internal organs of spiders following in vivo colchicine treatment. Chilobrachys (Karsch, 1892) and Cyriopagopus (Simon, 1888), which belong to different subfamilies, were chosen as validation models. The results indicate that the protocol for preparing chromosomes from both subfamilies is effective, suggesting that Southeast Asian tarantulas are probable to have bi-arms chromosomes and a high proportion of diploid number (2n). Interestingly, diploid chromosomes contain chromosomal gaps on many chromosomes, which will be investigated in the future to facilitate a greater understanding. 
     คำสำคัญ Chromosome Chilobrachys Cyriopagopus Selenocosminae Ornithoctoninae 
ผู้เขียน
645020026-4 นาย ปวีณ ปิยะตระกูลชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0