2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Evaluation of aqueous and ethanol extracts of Cyperus rotundus L. on sexual behaviours and reproductive fitness in Drosophila melanogaster 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มีนาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Pharmaceutical Sciences Asia 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Mahidol University – Faculty of Pharmacy 
     ISBN/ISSN ISSN: 25868195, 25868470 
     ปีที่ 48 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 516-522 
     บทคัดย่อ Cyperus rotundus L. has been used in Ayurvedic and Egyptian folk medicine as an aphrodisiac, no experimental prove has been confirmed for this affirmation. In this study, we aimed to evaluate aqueous and ethanol extract of C. rotundus L. on sexual behaviors and reproductive fitness in Drosophila melanogaster. C. rotundus was extracts in water (WCE) and ethanolic (HECE). Their extracts were supplemented in diets in D. melanogaster. The results revealed that the 5 and 10 mg/mL HECE treatment significantly decreased the duration time of mating latency, significantly prolonged the copulation duration and produced the maximum number of eggs laying of Drosophila, particularly at 10 mg/mL HECE supplemented diet. Moreover, as to fertility, supplementation with 5 and 10 mg/mL HECE in Drosophila significantly increased the number of progenies produced from the mated females. In contrast, 5 and 10 mg/mL WCE treatment didn’t have effect on the duration time of mating latency and the number of progenies in Drosophila compared to the untreated controls. In conclusion, an ethanolic extract of C. rotundus exhibits potential of sexual behaviors and reproductive fitness in Drosophila. Our finding might contribute to the potential pharmacological effect of C. rotundus ethanol extract as aphrodisiac agent 
     คำสำคัญ Cyperus rotundus L., Aphrodisiac, Drosophila melanogaster, Reproductive fitness 
ผู้เขียน
617020005-3 นาย ณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0