2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of deep-fat frying on colour, textural and microstructural properties of pretreated sweet potato  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Interdisciplinary Research and Development (ICIRD) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Maejo University, Chiangmai, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Maejo University 
     จังหวัด/รัฐ Chiangmai, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 ตุลาคม 2558 
     ถึง 31 ตุลาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2015 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 50-59 
     Editors/edition/publisher Maejo University, Chiangmai, Thailand 
     บทคัดย่อ Abstract: Effects of deep-fat frying time on moisture content, colour, texture and microstructure of sweet potato were studied. Pretreated (blanching and cooling) sweet potato strips with dimension of 9x9x30 mm were deep-fat fried at 180°C for 0, 1, 2.5, 3.4, 5, 7.5, 10 and 12.5 min using rice bran oil. The fried samples were determined for moisture content, colour (CIE L*a*b*) converted to browning index (BI), hardness (expressed as maximum force in a penetration test; Fmax) and microstructure analysis using scanning electron microscope (SEM). The results show that moisture content of fried sample decreased exponentially with frying time (r2=0.99). The calculated moisture transfer coefficient was 1.56 ×10-6 ms-1 . The moisture contents of the fried samplesobtainedwere in range of 41-45%w.b. after frying for 3.4 min. Browning index of the sample increased in the first min of frying (p≤0.0 ) then rapidly decreasedwith frying time (p≤0.0 ). The sample fried for 1 min had the lowest hardness as 1. ±0.0 N. Then, the hardness of the sample drastically increased with frying time (p≤0.0 ). According to SEM analysis, sample surfacesbecame fluid-likeafter 1 min of frying time (the lowest hardness). Crust formation was found after 2.5 min of frying (54.19±0.26 %w.b. of moisture content) and 3.4 min (44.43±0.12 %w.b.of moisture content) corresponded to the end of frying.The microstructures of fried sweet potatoes using SEM analysis effectively revealed the relation betweentexture and moisture content changes during frying. 
ผู้เขียน
565160010-0 นาย กรันต์ ถ้ำแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0