2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Drug detection in drug loaded red blood cells by using Fourier Transform Infrared spectroscopy 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Thailand Synchrotron Conference & Exhibition (TSCE2016)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  
     สถานที่จัดประชุม ณ อาคารอิมแพ็ค ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี 
     จังหวัด/รัฐ นนทบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 กุมภาพันธ์ 2559 
     ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
567100018-4 น.ส. ปรางทิพย์ อุทัยวัตร [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0