2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567100018-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปรางทิพย์ อุทัยวัตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PRANGTIP UTHAIWAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา ชีวเวชศาสตร์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 36/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การเปรียบเทียบเมลาโทนินและอนุพันธ์เมลาโทนินในนีโอโซมเจลสำหรับการรักษาเยื่อบุทางเดินอาหารอักเสบจากการกระตุ้นด้วยยาเคมีบำบัดในหนู 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) The Comparison of Melatonin and Its Derivatives in Niosome Gels for Treatment of Chemotherapeutic Drug Induced Gastrointestinal Mucositis in Mice 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 21 มิถุนายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 เมษายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 29 พฤษภาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง คำสั่ง 211/2556 ลว. 28 ตค.56
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ชาตรี เศรษฐเสถียร คำสั่ง 97/2560 ลว. 28 มิ.ย.60 (ดร.ศิรินาฎ ศรีจันทร ที่ปรึกษาร่วม)
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Drug detection in drug loaded red blood cells by using Fourier Transform Infrared spectroscopy 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 
ชื่อการประชุม Thailand Synchrotron Conference & Exhibition (TSCE2016)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  
สถานที่จัดประชุม ณ อาคารอิมแพ็ค ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี  จังหวัด/รัฐ นนทบุรี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ประชุมวิชาการ  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 6 December 2016  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 9 December 2016 
สถานที่ไป การประชุม Pan-Asian Biomedical Sciences Conference 
เมือง ประเทศ มาเลเซีย