2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Oral administration of melatonin or succinyl melatonin niosome gel benefits 5-FUinduced small intestinal mucositis treatment in mice 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มกราคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร AAPS PharmSciTech 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร springer 
     ISBN/ISSN 1530-9932 
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า
     บทคัดย่อ Mucositis is one of the most adverse effects of 5-fluorouracil (5-FU) and had no standard drug for treatment. Melatonin is a neurohormone, can ameliorate radiotherapy-induced small intestinal mucositis. Melatonin encapsulated in niosomes improved its poor bioavailability. Succinyl melatonin, a melatonin derivative, showed prolonged release compared with melatonin. This study investigated the efficacy of melatonin niosome gel (MNG) and succinyl melatonin niosome gel (SNG) in 5-FU-induced small intestinal mucositis treatment in mice. MNG and SNG with particle sizes of 293 and 270 nm were shown to have mucoadhesive potentials. The effect of a daily oral application of MNG, SNG, or fluocinolone acetonide gel (FAG, positive control) was compared to that of the normal group. The body weight, food consumption, histology, Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, inflammatory cytokines (tumor necrosis factor (TNF)-α and interleukin (IL)- 1β), and malondialdehyde (MDA) in the small intestine were monitored. The results showed decreased %body weight and food consumption in all 5-FU-injected groups compared with the normal group. The MNG and SNG treatments maintained the food consumption and the normal integrity of the small intestines, as evidenced by villus length and crypt depth, similar to the observations in the normal groups. The FTIR spectra showed no change in lipids of the MNG and SNG groups compared with the normal group. Moreover, SNG could reduce IL-1β content to a level that was not different from the level in the normal groups. Therefore, the oral application of MNG and SNG could protect against 5-FU-induced small intestinal mucositis in mice. 
     คำสำคัญ Melatonin, Succinyl melatonin, Niosome, 5-Fluorouracil, Small intestinal mucositis 
ผู้เขียน
567100018-4 น.ส. ปรางทิพย์ อุทัยวัตร [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0