2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Topical melatonin niosome gel for the treatment of 5-FU-induced oral mucositis in mice 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 พฤษภาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Current drug delivery 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Bentham Science Publishers 
     ISBN/ISSN 1875-5704  
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ 18 
     เดือน มกราคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 199 - 211 
     บทคัดย่อ Background: Oral mucositis, one of the most common complications of 5-fluorouracil (5-FU) treatment, leads to several problems, including pain, diarrhea and malnutrition, and reduces the quality of life and subsequent treatments. Melatonin, a neurohormone with anti-inflammatory and antioxidant activities, was encapsulated in niosomes and embedded in a mucoadhesive gel formulation as a Melatonin Niosome Gel (MNG) to perform oral mucositis treatment. Objective: This study aimed to investigate the effectiveness of MNG for the treatment of 5-FU-induced oral mucositis in mice. Methods: Oral mucositis was induced in ICR mice by 5-FU and randomly assigned to receive daily applications of the topical oral MNG, a fluocinolone acetonide gel, a blank niosome gel, or no treatment for 5 days in comparison with a normal group. Average body weights, food consumption, and behaviors of the mice as well as microscopic histopathology, Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) analysis, proinflammatory cytokine levels, and oxidative stress markers of the tongues were monitored and collected after sacrifice. Results: In comparison to the normal group, the average body weights of the 5-FU-MNG mice did not deviate from that of the normal group, nor was there a significant difference in the time to sleep or licking (p>0.05 for both parameters). In addition, the mice treated with MNG and fluocinolone acetonide did not show significantly different histopathological, FTIR, interleukin-1β or malondialdehyde (MDA) results in the tongues used as the oral tissue samples. Conclusion: Topical MNG potentially inhibits inflammation and lipid oxidative stress in 5-FU-induced oral mucositis. 
     คำสำคัญ Niosomes, Melatonin, 5-Fluorouracil, Mucositis, Anti-inflammation, Antioxidant, Malondialdehyde (MDA) 
ผู้เขียน
567100018-4 น.ส. ปรางทิพย์ อุทัยวัตร [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0