2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Community Wellbeing: Meaning and Understanding from Rural Community in the Northeast of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 11th International Conference on Humanities and Social Sciences: Challenge, Equity and Responsibility 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2558 
     ถึง 27 พฤศจิกายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 11 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 115 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper presents the meaning and understanding of “Community Wellbeing” from the local perspectives in the Northeast of Thailand. The concept of wellbeing has been more than 10 years in Thailand (8th NESDB plan) and the researches of happiness and wellbeing show the happiness and satisfaction are stable although the economy is increasing. Then this paper is implied through the dissertation titled the Development of Community Wellbeing Indicators of Rural Community in the Northeast of Thailand. This paper uses data from six focus group discussions (30 leaders). The results are the meaning of community wellbeing are several aspects; four aspects which are 1.community capital 2.trust 3.social inclusion and 4.social empowerment. In addition, the community wellbeing evaluation from the leaders (0-10 scales) (0 = unhappiness and 10 = very happiness) shows that community wellbeing is moderate in four reasons; which are 1.hard-working 2.help with each other 3.relative and 4.leader, and the most happiness is focus on the good relation in the community. This paper will contribute to a future research about community wellbeing indicators and a decision making tools for social policy in local level.  
ผู้เขียน
537080004-1 นาง ภัทรภร วีระนาคินทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0