2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ อัตราการไหลของน้ำผ่านข้าวในกระบวนการแช่ของการผลิตข้าวเปลือกงอกที่มีผลต่อปริมาณ GABA และคุณภาพข้าวกล้อง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 สิงหาคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     ISBN/ISSN 0125-0369 
     ปีที่ 43 
     ฉบับที่ 3 (พิเศษ) 
     เดือน กันยายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 264-267 
     บทคัดย่อ The objective of this study was to determine the effect of water flow rate through paddy in soaking process of germinated brown rice on the content of Gamma-aminobutyric acid (GABA) and brown rice quality, percentage of the total brown rice, percentage of the whole grain brown rice, color difference and yellowness of brown rice and root length. Four levels of the water flow rates through paddy, 0, 1, 3 and 5 l/min/kg of paddy were studied with two rice varieties, Khao Dok Mali 105 and Chainat 1 having average grain moisture content of 9.88 and 9.52 %wb, average initial germination of 62.80 and 73.00 % and average GABA content of 2.80 and 2.55 mg/100 g brown rice respectively. The results indicated that for the former variety the amount of GABA content increased as the flow rate increased to 3 l/min/kg of paddy. Further increase in the flow rate did not affect the amount of GABA content. The increase in flow rates also affected on an increase of root length, while the percentages of total brown rice and whole grain brown rice trend to decrease and slightly decrease respectively. However, the treatments did not affect color difference and yellowness of brown rice. Whereas for the later variety, the increases in flow rate did not change the amount of GABA content and resulted in the increase in root length. The decreasing trend of the percentage of total brown rice and slightly changes in the percentage of whole grain brown rice and no change in color difference and yellowness of brown rice were also found. 
     คำสำคัญ GABA ข้าวเปลือกงอก คุณภาพข้าวกล้อง 
ผู้เขียน
537040003-7 น.ส. ศิโรรัตน์ พิลาวุธ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0