2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 537040003-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิโรรัตน์ พิลาวุธ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRORAT PILAWUT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร แบบ 1(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศ บว. ฉบับที่ 41/54 ลงวันที่ 22 เม.ย. 54) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อกระบวนการแช่และการงอกของข้าวเปลือกสำหรับการผลิตข้าวกล้องงอก 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) A STUDY ON FACTORS AFFECTING SOAKING AND GERMINATING PROCESS OF PADDY FOR GERMINATED BROWN RICE  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 เมษายน 2556 วันที่สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
D อนุมัติเค้าโครง 29 เมษายน 2556 วันที่อนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 มีนาคม 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วินิต ชินสุวรรณ คำสั่งคณะวิศวะ ที่ 852/2553 ลว. 2 กันยายน 2553
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Effects of Water Circulation and Quantity on GABA Content and some Properties of Germinated Brown Rice 
ชื่อวารสาร Advanced Materials Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications Ltd, Switzerland 
ISBN/ISSN 978-3-03835-090-3  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 April 2014 
ปีที่   ฉบับที่ 931-932 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า 1529-1533  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ อัตราการไหลของน้ำผ่านข้าวในกระบวนการแช่ของการผลิตข้าวเปลือกงอกที่มีผลต่อปริมาณ GABA และคุณภาพข้าวกล้อง 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ISBN/ISSN 0125-0369  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 สิงหาคม 2555 
ปีที่ 43  ฉบับที่ 3 (พิเศษ) 
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า 264-267  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อัตราการไหลของน้ำผ่านข้าวในกระบวนการแช่ของการผลิตข้าวเปลือกงอกที่มีผลต่อปริมาณ GABA และคุณภาพข้าวกล้อง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 สิงหาคม 2555 ถึง 24 สิงหาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว: หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 33  Proceeding Paper Editors/edition/publisher ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว: หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของสัดส่วนน้ำต่อข้าวในการแช่ข้าวเปลือกโดยให้น้ำไหลผ่านสำหรับการผลิตข้าวกล้องงอก 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 สิงหาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 สิงหาคม 2556 ถึง 23 สิงหาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว: หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา  จังหวัด/รัฐ เพชรบุรี 
Proceeding Paper Volume 11  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 47  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของระยะเวลาและวิธีการแช่ข้าวในกระบวนการแช่ของการผลิตข้าวกล้องงอกที่มีต่อปริมาณ GABA และคุณภาพข้าวกล้อง สำหรับข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 มิถุนายน 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 มิถุนายน 2558 ถึง 19 มิถุนายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว: หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันอาหาร 
สถานที่จัดประชุม กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่  จังหวัด/รัฐ จังหวัดนครราชสีมา 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 34  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of Water Circulation and Quantity on GABA Content and some Properties of Germinated Brown Rice 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2557 
ชื่อการประชุม The 5th KKU International Conference 2014 (KKU-IENC2014) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2557 ถึง 29 มีนาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Engineering, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 2014  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 84  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Water Flow Rate in the Soaking Process of Paddy on GABA and Brown Rice Quality for Khao Dok Mali 105 Rice Variety 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 เมษายน 2557 
ชื่อการประชุม The 7th International Conference (TSAE 2014) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 เมษายน 2557 ถึง 4 เมษายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thai Society of Agricultural Engineering 
สถานที่จัดประชุม Krungsri river Hotel  จังหวัด/รัฐ Pranakhornsriayothanya 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 159-164  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Soaking Time and Method on GABA Content and Brown Rice Quality in the Soaking Process of Paddy for Germinated Brown Rice 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2558 
ชื่อการประชุม International Conference on Materials Engineering and Industrial Applications (MEIA2015) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 กันยายน 2558 ถึง 21 กันยายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH CENTER LIMITED 
สถานที่จัดประชุม Royal Park Hotel, Shatin  จังหวัด/รัฐ Hong Kong 
Proceeding Paper Volume 2015  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Soaking Time on GABA Content and Brown Rice Quality in the Soaking Process of Paddy for Germinated Brown Rice 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 มีนาคม 2558 
ชื่อการประชุม The 8th TSAE International Conference (TSAE2015) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 มีนาคม 2558 ถึง 19 มีนาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thai Society of Agricultural Engineering 
สถานที่จัดประชุม Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)  จังหวัด/รัฐ Bangkok 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 261-264  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper