2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Water Flow Rate in the Soaking Process of Paddy on GABA and Brown Rice Quality for Khao Dok Mali 105 Rice Variety 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 เมษายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 7th International Conference (TSAE 2014) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thai Society of Agricultural Engineering 
     สถานที่จัดประชุม Krungsri river Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Pranakhornsriayothanya 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 เมษายน 2557 
     ถึง 4 เมษายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 159-164 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537040003-7 น.ส. ศิโรรัตน์ พิลาวุธ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0