2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของระยะเวลาและวิธีการแช่ข้าวในกระบวนการแช่ของการผลิตข้าวกล้องงอกที่มีต่อปริมาณ GABA และคุณภาพข้าวกล้อง สำหรับข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 มิถุนายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว: หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันอาหาร 
     สถานที่จัดประชุม กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ 
     จังหวัด/รัฐ จังหวัดนครราชสีมา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 มิถุนายน 2558 
     ถึง 19 มิถุนายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 34 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537040003-7 น.ส. ศิโรรัตน์ พิลาวุธ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0