2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Soaking Time on GABA Content and Brown Rice Quality in the Soaking Process of Paddy for Germinated Brown Rice 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 มีนาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 8th TSAE International Conference (TSAE2015) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thai Society of Agricultural Engineering 
     สถานที่จัดประชุม Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 มีนาคม 2558 
     ถึง 19 มีนาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 261-264 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537040003-7 น.ส. ศิโรรัตน์ พิลาวุธ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0