2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of Water Circulation and Quantity on GABA Content and some Properties of Germinated Brown Rice 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 เมษายน 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Advanced Materials Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications Ltd, Switzerland 
     ISBN/ISSN 978-3-03835-090-3 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 931-932 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 1529-1533 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ GABA, Paddy Soaking, Germinated Brown Rice, Brown Rice Quality 
ผู้เขียน
537040003-7 น.ส. ศิโรรัตน์ พิลาวุธ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0