2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Study physicochemical properties of fermented rice starch. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 สิงหาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Technology, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Centara Hotel & Convention Centre 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 สิงหาคม 2557 
     ถึง 23 สิงหาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 5th 
     Issue (เล่มที่) 5th 
     หน้าที่พิมพ์ 82 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Germinated brown rice and black glutinous rice have higher nutritional contents in comparison to white rice. However, utilization of these types of rice is seldom, especially in the pharmaceutical fields. The objective of the research was therefore to prepare and study physicochemical properties of fermented germinated brown and black glutinous rice starches. Germinated brown rice and black glutinous rice were divided into two groups: cooked and non-cooked before a fermentation process by pure microorganisms: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus subsp. Lactis, Aspergillus oryzae and Aspergillus sojoei. Then, the fermented rice was pasteurized. The two types of fermented rice were lyophilized by freeze-dryer and blended to obtain finely particles. The physicochemical properties of the fermented starches were tested on density, %compressibility, viscosity, swelling in water, hydration and solubility in three different solution mediums, and chemical compositions by using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The results showed that all fermented starch samples were not significantly different in density (Bulk density 0.24-0.36 g/ml and tapped density 0.32-0.56 g/ml), %compressibility (26.01-37.91%), swelling behavior (Swelling index 1.40-3.00), hydration capacity and solubility (p-value ≥ 0.05). In addition, all of the fermented starches consisted of C-H, C-O and O-H as the main functional groups. The physicochemical properties of the fermented starches presented in similarly characteristics. However, utilization of the fermented starches in the pharmaceutical applications has to require other properties, such as ratio of amylose and amylopectin, humidity, crystallinity and thermal properties. Keywords: Germinated brown rice, Black glutinous rice, Fermented rice starch, Physicochemical properties  
ผู้เขียน
555150013-9 น.ส. ปนัดดา ปัญญา [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0