2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Nrf2 inhibition sensitizes cholangiocarcinoma cells to cytotoxic and antiproliferative activities of chemotherapeutic agents 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 กุมภาพันธ์ 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Tumor Biology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2016 
     ฉบับที่  
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 1-13 
     บทคัดย่อ Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2), a key transcription factor regulating antioxidant, cytoprotective, and metabolic enzymes, plays important roles in drug resistance and proliferation in cancer cells. The present study was aimed to examine the expression of Nrf2 in connection with chemotherapeutic drug sensitivity on cholangiocarcinoma (CCA) cells. The basal levels of Nrf2 protein in cytosol and nuclear fractions of CCA cells were determined usingWestern blot analysis. Nrf2 mRNA expression of KKU-M156 and KKU-100 cells, representatives of low and high-Nrf2-expressing CCA cells, were silenced using siRNA. After knockdown of Nrf2, the sensitivity of those cells to the cytotoxicity of cisplatin (Cis) was enhanced in association with the increased release of AIF and downregulation of Bcl-xl in both cells. Also, knockdown of Nrf2 suppressed the replicative capability of those cells in colony-forming assay and enhanced their sensitivity to antiproliferative activity of Cis and 5-fluorouracil. The chemosensitizing effect was associated with the suppressed expression of Nrf2-regulated and Cisinduced antioxidant and metabolic genes including NQO1, HO-1, GCLC, TXN, MRP2, TKT, and G6PD. In cell cycle analysis, Nrf2 knockdown cells were arrested at G0/G1 phase and combination with Cis increased the accumulation of cells at S phase. The suppression of KKU-M156 cell proliferation was associated with the downregulation of cyclin D1 and increased level of p21. Inhibition of Nrf2 could be a novel strategy in enhancing antitumor activity of chemotherapeutic agent in control of resistant cancer. 
     คำสำคัญ Nrf2 . Chemosensitizing . Cholangiocarcinoma . Cisplatin . Antioxidant . Antiproliferation 
ผู้เขียน
547070027-6 น.ส. ปภาวี สมาธิวัฒน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0