2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Automation Broadcast Radio Controlled by Using Audio Mute Clock 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 เมษายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 2015 International Electrical Engineering Congress 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม the Electrical Engineering Academic Association (Thailand) 
     สถานที่จัดประชุม PHUKET, THAILAND 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 มีนาคม 2558 
     ถึง 20 มีนาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 781 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 11-14 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565410002-8 นาย อดิศักดิ์ พัฒนจักร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0