2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Mediating Role and Influence of the Relationship Marketing Success toward Cluster Productivity in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 กันยายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Multidisciplinary Trends in Academic Research (MTAR-2014) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Global Illuminators, Kuala Lumpur, Malaysia 
     สถานที่จัดประชุม ฺBangkok 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 กันยายน 2557 
     ถึง 30 กันยายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537210001-5 นาง เขมิกา แสนโสม [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 2