2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ High sensitivity, loop-mediated isothermal amplification combined with colorimetric gold-nanoparticle probes for visual detection of high risk human papillomavirus genotypes 16 and 18 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 เมษายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Virological Methods 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier B.V. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2016 
     ฉบับที่ 234 
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 90-95 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ HPV16, HPV18, LAMP, AuNPs 
ผู้เขียน
565090009-4 น.ส. รัชนิฎา คำวงศ์ปิน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0