2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 565090009-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รัชนิฎา คำวงศ์ปิน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RATCHANIDA KUMVONGPIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
แผนการศึกษา เทคนิคการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ชุดตรวจเชื้อ Human papilloma virus สายพันธุ์ 16 และ 18 ด้วยเทคนิค gold nanoprobe และ lateral flow dipstick loop-mediated isothermal amplification 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) High risk human papilloma virus type 16 & 18 detection kit based on gold nanoprobe and lateral flow dipstick loop-mediated isothermal amplification assay 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 พฤษภาคม 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ 146/2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ High sensitivity, loop-mediated isothermal amplification combined with colorimetric gold-nanoparticle probes for visual detection of high risk human papillomavirus genotypes 16 and 18 
ชื่อวารสาร Journal of Virological Methods 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier B.V. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 April 2016 
ปีที่ 2016  ฉบับที่ 234 
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 90-95  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ