2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Adsorption of Natural Product Compound, Goniothalamin, by Dodecyltrimethylammonium-Montmorillonite 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 เมษายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Chiang Mai Journal of Science 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Science, Chiangmai University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ An organoclay (dodecyltrimethylammonium-montmorillonite) was prepared by the ion exchange reaction between quaternary ammonium surfactant, dodecyltrimethylammonium ion, and sodium ion in the interlayer space of montmorillonite. The modification changed the surface property of the clay mineral from hydrophilic to hydrophobic property and significantly increased the basal spacing of montmorillonite to be 1.72 nm. The adsorption of goniothalamin in dodecyltrimethylammonium-montmorillonite was carried out by solid-liquid reaction. The product was characterized by powder X-ray diffraction, infrared spectroscopy, thermal analysis and elemental (CHN) analysis. The presence of the alkylammonium ion and goniothalamin in the product suggested the adsorption of goniothalamin and dodecyltrimethylammonium ion into interlayer space of montmorillonite. 
     คำสำคัญ Montmorillonite, Goniothalamin, Dodecyltrimethylammonium, Organoclay 
ผู้เขียน
555020006-1 น.ส. จิราวรรณ น้อยจันทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0