2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 555020006-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จิราวรรณ น้อยจันทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JIRAWAN NOICHAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เคมีอินทรีย์ แผน ก แบบ ก(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การดูดซับสารผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติโดยใช้ออร์แกโนเคลย์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ADSORPTION OF NATURAL PRODUCT COMPOUNDS BY ORGANOCLAYS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
F รับรองการแก้ไข 16 กรกฎาคม 2557
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 สิงหาคม 2557 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 551/2557 ลว. 1 ส.ค. 2557
D อนุมัติเค้าโครง 4 กันยายน 2557
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 มิถุนายน 2558 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 572/2558 ลว 16 มิ.ย. 2558
F แจ้งผลสอบ 1 กรกฎาคม 2558 EXCELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 สิงหาคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พนาวัลย์ หมู่โสภณ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 326/2556 ลว 28 พ.ค. 2556
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Adsorption of Natural Product Compound, Goniothalamin, by Dodecyltrimethylammonium-Montmorillonite 
ชื่อวารสาร Chiang Mai Journal of Science 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Science, Chiangmai University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 April 2016 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ