2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Sonocatalytic degradation of organic dye pollutants by zinc oxide/graphene/ titanium dioxide nanocomposite under ultrasonic irradiation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 เมษายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Frontiers at the Chemistry-Allied Sciences Interface 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Centre of Advanced Study, Department of chemistry, University of Rajasthan 
     สถานที่จัดประชุม University of Rajasthan 
     จังหวัด/รัฐ Iaipur, India 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 เมษายน 2559 
     ถึง 26 เมษายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 119 
     Editors/edition/publisher University of Rajasthan 
     บทคัดย่อ Zinc oxide/graphene/titanium dioxide (ZGT) was synthesized by a simple solvothermal method. The as-obtained samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX). The band gap energy of the as- synthesized saples were performed by UV-vis diffuse reflectance spectroscopy (UV-vis DRS). The sonocatalytic activities of samples were tested by the oxidation of methylene blue (MB), texbrite BAC-L (TBAC), texbrite BBU-L (TBBU) and texbrite NFW-L (TNFW) under ultrasonic irradiation, and compared with zinc oxide/graphene (ZG), graphene (GP), zinc oxide (ZnO) and titanium dioxide (TiO2), respectively. The results indicated ZGT displayed higher ultrasound activated sonocatalytic activity than other catalysts (ZGT > ZG > GP > ZnO > TiO2). The optimum conditions including ultrasonic irradiation time, solution pH, initial concentration of dye, catalyst dosage and ultrasonic intensity were 120 min, 9, 20 mg/L, 1.00 g/L and 40, respectively. In addition, ZGT showed the higher enhanced sonocatalytic degradation of MB than other dyes (MB > TNFW > TBBU > TBAC). It is therefore evident that the prepared ZGT can be applied as a highly effective sonocatalyst for dye pollutants. 
ผู้เขียน
567020008-2 นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0