2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Heavy Metal Accumulation in Aquatic Animals Around the Gold Mine Area of Loie Province, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 พฤษภาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร An official journal of the Association for Environmental Health and Sciences Foundation (AEHS)  
     ISBN/ISSN 1549-7860 
     ปีที่ 22 
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 1418-1432 
     บทคัดย่อ This research was conducted to assess the water quality and the contamination of heavy metals in water, sediment, fish, and frogs, as well as bioaccumulation factors (BAFs) in fish and frogs around the gold mine area. The water samples were analyzed for water quality (temperature, pH, and dissolved oxygen). The samples were analyzed for heavy metals by inductively coupled plasma optical emission spectrometry. The water quality was within the standard. The concentrations of heavy metals, including As, Cr, Cd, Pb, Ni, Zn, Fe, Mn, and Cu, in water and sediment samples were measured. Three species of fish were collected: Rasbora tornieri, Brachydanio albolineata, and Systomus rubripinnis. The mean heavy metal concentrations of fish were as follows: Fe>Zn>Mn>Cr>Ni>Cu>As>Pb>Cd. The As, Cr, and Pb concentrations in all the fish species exceeded the standard levels. Five species of frogs were collected: Kaloula pulchra, Microhyla heymonsi, Fejervarya limnocharis, Hoplobatrachus rugulosus, and Microhyla pulchra. The mean heavy metal concentrations of frog were as follows: Fe>Cu>Mn>Zn>Cr>Ni>Pb>Cd>As. The Cr, Cd, and Cu concentrations exceeded the standard levels. The BAFs in fish were in order of Cr>Zn>Ni>Cu>Pb>Fe>Cd>As. The BAFs in frogs were Cr>Zn>Ni>Cu>Fe>Pb>Cd>As. The accumulation of heavy metals was higher in the sediment than in the water. Many aquatic organisms take up heavy metals directly from the environment around the gold mine. 
     คำสำคัญ Accumulation, Heavy metal, Aquatic animal, Gold mine 
ผู้เขียน
567020067-6 นาย สมศักดิ์ อินทมาต [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0