2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567020067-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สมศักดิ์ อินทมาต ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SOMSAK INTAMAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 80/2559 ลงวันที่  15 สิงหาคม 2559) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การสะสมและสภาพพิษของสารหนูที่มีต่อเซลล์สัตว์น้ำบริเวณรอบเหมืองแร่ทองคำ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Arsenic Accumulation and Cytotoxicity on Aquatic Animals Around Gold Mine 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 พฤศจิกายน 2557 คำสังคณะวิทยาศาสตร์ที่ 836/2557 ลว 31 ต.ค. 2557
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 ธันวาคม 2557 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 ธันวาคม 2557 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 928/2557 ลว 11 ธ.ค. 2557
D อนุมัติเค้าโครง 6 มีนาคม 2558
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 กันยายน 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 750/2559 ลว 6 ก.ย. 2559
F แจ้งผลสอบ 9 กันยายน 2559 EXCELLENT
F รับรองการแก้ไข 15 กันยายน 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 14 ตุลาคม 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ คำสังคณะวิทยาศาสตร์ที่ 567/2557 ลว 13 ส.ค. 2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2558 ภาคต้น             รหัสทุน 58132102
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Heavy Metal Accumulation in Aquatic Animals Around the Gold Mine Area of Loie Province, Thailand 
ชื่อวารสาร Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร An official journal of the Association for Environmental Health and Sciences Foundation (AEHS)  
ISBN/ISSN 1549-7860  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 May 2016 
ปีที่ 22  ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 1418-1432  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Cytotoxic evaluation of rice field frogs (Fejervarya limnocharis) from gold mine area with arsenic contamination 
ชื่อวารสาร The Nucleus 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Archana Sharma Foundation of Calcutta 
ISBN/ISSN 0976-7975  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 June 2016 
ปีที่ 29  ฉบับที่
เดือน December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 181-189  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Genetic Differentiation and Bioaccumulation Factor After Heavy Metal Exposure in Edible Aquatic Plants Near a Municipal Landfill  
ชื่อวารสาร EnvironmentAsia 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 May 2020 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน september  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ